direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen-Woonpark 2 (W-Wp2)
Plan: Stadhouderspark Vught
Status: geconsolideerde versie
Plantype: ex art. 10 WRO uitwerking
IMRO-idn: NL.IMRO.08650000vghBPshpVG01-

Artikel 19 Wonen-Woonpark 2 (W-Wp2)

19.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor ‘Wonen-Woonpark 2’ (W-Wp2) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-gebonden beroepen;
 • c. tuinen, erven en verhardingen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. paden voor langzaam verkeer;
 • h. voorzieningen voor langzaam verkeer en verblijf;
 • i. straatmeubilair;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • l. (gebouwde) toeritten ten behoeve van (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • m. (ondergrondse) afvalcontainers;
 • n. parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding ‘parkeervoorzieningen toegestaan’ op de plankaart;
 • o. verkeersontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, globaal ter plaatse van de aanduiding ‘indicatie verkeersontsluiting’ op de plankaart;
 • p. een vleermuizenverblijf ter plaatse van de aanduiding ‘vleermuizenverblijf‘ op de plankaart;
 • q. behoud en herstel van de aanwezige bomen en houtgewas.
19.2 Bouwvoorschriften
19.2.1 Inrichtingsvoorschriften

Voor de inrichting van voor ‘Wonen-Woonpark 2’ (W-Wp2) aangewezen gronden gelden de volgende bepalingen:

 • a. Ter plaatse van de aanduiding ‘indicatie verkeersontsluiting’ op de plankaart mag een verkeersontsluiting voor gemotoriseerd verkeer worden aangelegd, met dien verstande dat:
  • 1. de verkeersontsluiting ten opzichte van aanduiding op de plankaart aan weerszijden niet meer mag verschuiven dan 5 m;
  • 2. de breedte van de verkeersontsluiting niet meer mag bedragen dan 6 m.
 • b. Parkeervoorzieningen dienen in principe ondergronds of halfverdiept onder gebouwen en ter plaatse van de aanduiding ‘parkeervoorzieningen toegestaan’ op de plankaart worden aangelegd, waarbij het aantal parkeerplaatsen per woning niet minder mag bedragen dan 1,35.
19.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken.
 • b. De op de plankaart aangegeven bebouwingstypologie dient te worden aangehouden.
 • c. Het bebouwingspercentage binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven;
 • d. De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven.
 • e. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding ‘ondergeschikte bouwdelen’ mogen trappenhuizen, liftschachten, entrees bij de bestaande gebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
  • 1. De goot- c.q bouwhoogte mag niet meer bedragen dan die van het aangrenzende hoofdgebouwen.
  • 2. De breedte mag niet meer bedragen dan 20% van voorgevel van het aangrenzende hoofdgebouw.
19.2.3 Gebouwen ten behoeve van vleermuizen

Ter plaatse van de aanduiding ‘vleermuizenverblijf’ op de plankaart mag een vleermuizenverblijf worden opgericht, met dien verstande dat:

 • a. De oppervlakte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan 30 m².
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 2 m.
19.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. Erf- en terreinafscheidingen zijn niet toegestaan.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
19.2.5 Ondergronds bouwen
 • a. Voor het ondergronds bouwen gelden de volgende bepalingen:
  • 1. Er mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van het op de plankaart aangegeven bouwvlak.
  • 2. De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • b. Voor het ondergronds bouwen ten behoeve van parkeervoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
  • 1. Er mag uitsluitend onder de bebouwing dan wel maximaal 5 m gemeten vanuit de bebouwing worden gebouwd, mits binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak.
  • 2. De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 6,5 m.
 • c. Voor het ondergronds bouwen van parkeertaluds/hellingbanen ten behoeve van de ontsluiting van ondergrondse parkeervoorzieningen (parkeerkelders) gelden de volgende bepalingen:
  • 1. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van monumentale bomen en de aanwezige bomenstructuur, zoals aangegeven in de ‘Bomeninventarisatie + VTA inspectie FH Kazerne’ van de gemeente Vught (zie bijlage).
 • d. Voor het bouwen van ondergrondse afvalcontainers gelden de volgende bepalingen:
  • 1. De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 3 m.
  • 2. De inhoud mag niet meer bedragen dan 12 m3.
19.3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen:

 • a. van het bepaalde in 19.1 en 19.2.1 onder b ten behoeve van het aanleggen van parkeervoorzieningen voor gemotoriseerd verkeer op maaiveld, met dien verstande dat:
  • 1. er geen sprake is van een verkeersonveilige situatie;
  • 2. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de aanwezige bomen en bomenstructuur, zoals is aangegeven in de ‘Bomeninventarisatie + VTA inspectie FH Kazerne’ van de gemeente Vught (zie bijlage);
  • 3. er geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan.
19.4 Gebruiksvoorschriften

Binnen de bestemming ‘Wonen - Woonpark 2’ (W-Wp2) is de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen toegestaan als ondergeschikte functie bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 50 m².
 • b. Het gebruik mag geen ernstige of onevenredige hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving.
 • c. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.
 • d. Detailhandel is niet toegestaan.
 • e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
19.5 Aanlegvergunning
19.5.1 Verbodsbepaling

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) buiten de bouwvlakken de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas.
19.5.2 Uitzonderingen

Het in 19.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
19.5.3 Toelaatbaarheid

De in 19.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de als te behouden aangemerkte bomen in de ‘Bomeninventarisatie + VTA inspectie FH Kazerne’ van de gemeente Vught (zie bijlage).