direct naar inhoud van Artikel 16 Cultuurhistorie.
Plan: BP Wijnandsrade
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.09510100BPWijnandsrade-

Artikel 16 Cultuurhistorie.

16.1 Bestemmingsomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en beeldbepalende bebouwing) en patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig beeld).

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de diverse bestemmingen zijn de desbetreffende regels, voor zover niet strijdig met de “cultuurhistorie”, van toepassing.

16.2 Bouwregels.

Op de tot "cultuurhistorie" aangewezen gronden, met daarop beschermde rijksmonumenten en beeldbepalende panden, zoals aangeduid op de plankaart, mag slechts worden gebouwd indien en voor zover dat nodig is voor inrichting en/of behoud en/of herstel van de bestaande bebouwing, met dien verstande, dat:

  • 1. de gevels in de aangegeven bouwgrenzen zullen worden gebouwd;
  • 2. geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in de aangegeven kapvorm, hoogtematen, gevel- en raamindeling, zulks met inbegrip van waardevolle details als erkers, dakkapellen, kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en soortgelijke bouwdelen, zoals vastgelegd in de aanwijzing tot beschermd monument ex artikel 6 van de Monumentenwet of door de gemeente bij de aanwijzing tot beeldbepalend pand aangemerkt zijn;
  • 3. geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het aanwezige stratenpatroon.
16.3 Aanlegvergunning.
  • a. Het is verboden op of in het op de plankaart aangeduide gebied “cultuurhistorie” zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het slopen of gedeeltelijk slopen van bouwwerken.
  • b. het in dit lid, onder a. bepaalde is niet van toepassing voor:
  • 1. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
  • 2. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
  • 3. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd;