direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen - en overig in het kasteel: W-K.
Plan: BP Wijnandsrade
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.09510100BPWijnandsrade-

Artikel 13 Wonen - en overig in het kasteel: W-K.

13.1 Bestemmingsomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • wonen, kantoren en maatschappelijke doeleinden, met behoud van de ter plaatse bestaande bebouwing.
 • duurzaam bodem- en waterbeheer, tevens wateropvang/buffering en infiltratie.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangeduide:

 • cultuurhistorie;
 • archeologie;

zijn primair de desbetreffende regels van deze voorschriften van toepassing.

13.2 Bouwregels.
 • a. Algemeen.

Op de tot “Wonen - en overig in het kasteel” bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van kantoor en maatschappelijke doeleinden;
 • meergezinswoningen/gestapelde woningen;
 • bijgebouwen;

en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.

 • b. Regels met betrekking tot het bouwvlak.
 • 1. gebouwen dienen in het bouwvlak te worden opgericht.
 • 2. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd.
 • 3. gebouwen, geen woning zijnde, mogen uitsluitend op de begane grond opgericht worden.
 • 4. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van het gebouw, zoals die bestond op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
 • 5. een woning dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 12, lid B.
 • 6. bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde voldoen aan het bepaalde in artikel 14 van deze voorschriften.
13.3 Nadere eisen.

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen conform het bepaalde in artikel 22 van deze voorschriften.

13.4 Ontheffing van de bouwregels.

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen conform het bepaalde in artikel 23 lid D van deze voorschriften.

Lid E. Specifieke gebruiksregels.

 • a. Specifieke gebruiksregels van de gronden.

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 20, lid A, wordt ten minste verstaan het gebruik van de grond anders dan voor:

 • parkeren;
 • groen en/of tuin;
 • opslag, in verband met het toegelaten gebruik. Als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt de opslag in het kader van de BEVI en het vuurwerkbesluit.
 • b. Specifieke gebruiksregels van de opstallen.

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 20, lid B, wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor:

 • bewoning, indien het een vrijstaande bijgebouw betreft;
 • beroeps- bedrijfsmatige werk- en/of opslagruimte voor vuurwerk;
 • detailhandel en/of groothandel.
13.5 Beroep aan huis.

Ten aanzien van beroep aan huis gelden de regels zoals opgenomen in artikel 21.