direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatieve doeleinden met dagrecreatieve voorzieningen: Rd.
Plan: Buitengebied Onderbanken
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08810000BPLBUI01000-

Artikel 14 Recreatieve doeleinden met dagrecreatieve voorzieningen: Rd.

Lid A. Doeleindenomschrijving:

de op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie en de daarbij behorende voorzieningen;
 • b. instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen:

 • de differentiatievlakken archeologische waarden en beekdal;
 • de op de plankaart aangeduide “beschermingszone watergang”;
 • de op de plankaart aangeduide “zonering leidingen”;
 • het “zoekgebied Buitenring Parkstad Limburg”,

zijn primair de desbetreffende bepalingen van deze voorschriften van toepassing.

Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen:

ter verwezenlijking van de onder lid A. beschreven doeleinden wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 8, het volgende beleid gevoerd:

 • 1. gestreefd wordt naar optimalisering van de bestaande dagrecreatieve voorzieningen, zoals volkstuinen, schietinrichtingen voor schutterijen en speelterreinen. Bij de voorzieningen is geen horeca of horeca ondergeschikt aan de hoofdbestemming toegestaan. Het aangeduide ruimtebeslag wordt als het maximaal daarvoor benodigde ruimtebeslag beschouwd.
 • 2. voor zover de dagrecreatieve voorzieningen zijn gelegen in natuurgebied, wordt mede gestreefd naar behoud, herstel ontwikkeling en versterking van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of archeologische waarden. In het geval de dagrecreatieve voorzieningen niet worden gerealiseerd of worden beëindigd gaat de bestemming uit van alleen instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.

Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing:

op de tot "recreatieve doeleinden met dagrecreatieve voorzieningen" aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van het in de aanhef toegestane gebruik,

en de daarbij behorende andere bouwwerken, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande, dat:

 • 1. gebouwen uitsluitend in het op de desbetreffende kaartuitsnede aangeduide bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • 2. de goothoogte van gebouwen ten hoogste 4.50 m mag bedragen, uitgezonderd de hoogte van het informatiecentrum, die ten hoogste 6.00 m mag bedragen;
 • 3. de nokhoogte van gebouwen ten hoogste 8.00 m mag bedragen;
 • 4. gebouwen plat of met een kap van ten minste 15° zullen en ten hoogste 45° mogen worden afgedekt:
 • 5. het vloeroppervlak van gebouwen in gebruik voor horeca ondergeschikt aan de hoofdbestemming ten hoogste 50 m² mag bedragen
 • 6. de hoogte van andere bouwwerken, met uitzondering van die, welke bedoeld zijn onder 6., ten hoogste 4.00 m mag bedragen;
 • 7. de hoogte van voorzieningen voor verlichting en vlaggenmasten ten hoogste 10.00 m en de hoogte van uitkijktorens, schietbomen en kogelvangers ten hoogste 20.00 m mag bedragen.

Lid D. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing:

onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 5, lid A. wordt tenminste verstaan het in artikel 5, lid C. beschreven gebruik van de grond.

Lid E. Gebruik van opstallen:

onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 6, lid A. wordt tenminste verstaan het in artikel 6, lid C. beschreven gebruik van opstallen.