direct naar inhoud van Artikel 11 Water: WA.
Plan: BP Wijnandsrade
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.09510100BPWijnandsrade-

Artikel 11 Water: WA.

11.1 Bestemmingsomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd:

ten dienste van de aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder watergangen en waterberging, met bijbehorende taluds en bermen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals kunstwerken en kademuren. Ter plaatse van de aanduiding “beschermingszone watergang” zijn de gronden bestemd voor bescherming, beheer en onderhoud van de watergang.

Toegelaten zijn:

 • a. waterpartijen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen;
 • c. groen, als bedoeld in artikel 6 van deze voorschriften, echter uitsluitend indien daardoor de hoeveelheid oppervlaktewater niet wordt verminderd.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangeduide:

 • cultuurhistorie;
 • leidingzone - ondergronds;

zijn primair de desbetreffende regels van deze voorschriften van toepassing.

11.2 Bouwregels.

Op de tot “Water” aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het beheer en de daarbij behorende voorzieningen, zoals steigers, kademuren en oeverbeschoeiingen, mits de hoogte van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 3,50 meter.
11.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Specifieke gebruiksregels van de opstallen.
 • 1. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een andere wijze strijdig met deze bestemming;
 • 2. Oppervlaktewateren vallen onder de keur van het waterschap. Op grond van de Keur oppervlaktewateren, welke van toepassing is op legger- en schouwwatergangen, geldt een keurzone van 5 meter respectievelijk 0,50 meter uit de teen van de watergang, waarbinnen een aantal verbods- en gebodsregels gelden. Voor zaken in strijd met de verbodsregels is een ontheffing van de keur vereist.
11.4 Aanlegvergunningen.
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
 • a. het dempen van oppervlaktewater;
 • b. het vergraven van oevers;
 • c. het verleggen van water.
 • 2. Burgemeester en Wethouders verlenen de vergunning slechts nadat advies is ingewonnen bij de waterbeheerder;
 • 3. Er is geen aanlegvergunning vereist voor de waterhuishoudkundige elementen en structuren waarop de keur van het waterschap van toepassing is.