direct naar inhoud van Artikel 25 Primair water.
Plan: Buitengebied Onderbanken
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08810000BPLBUI01000-

Artikel 25 Primair water.

Lid A. Doeleindenomschrijving:

de op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het ontvangen, bergen en/of afvoeren van water;
 • b. het ontvangen, tijdelijk bergen en daarna geleidelijk lozen dan wel verzinken van water ter plaatse van de aanduiding “regenwaterbuffer” op de plankaart;
 • c. instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden; en, ter plaatse van de op de plankaart aangeduide "beschermingszone watergang", voor:
 • d. bescherming, beheer en onderhoud van de watergang,

met daaraan ondergeschikt de andere aan de gronden gegeven bestemmingen.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen:

 • de differentiatievlakken erosie, archeologische waarden, beekdal en recreatieve ontsluitingsstructuur;
 • de op de plankaart aangeduide “zonering leidingen”;
 • het “zoekgebied Buitenring Parkstad Limburg” en het “zoekgebied bedrijventerrein”,

zijn primair de desbetreffende bepalingen van deze voorschriften van toepassing.

Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen:

ter verwezenlijking van de onder lid A. beschreven doeleinden wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 8, het volgende beleid gevoerd:

 • 1. ter zake het ontvangen, bergen en/of afvoeren van het water wordt gestreefd naar een functionele en zo natuurlijk mogelijke wijze van waterbeheer en waterhuishouding. De bestaande primaire wateren (watergangen en wegwaterlossingen), inclusief meanderzones, en regenwaterbuffers (in beheer bij het waterschap en de gemeente Onderbanken) worden daartoe gehandhaafd.
 • 2. ter plaatse van die delen van de meanderzones, die thans geen deel uitmaken van een watergang maar in de toekomst mogelijk wel na meandering van de waterloop, wordt gestreefd naar behoud, herstel ontwikkeling en versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden.
 • 3. ter zake bescherming, beheer en onderhoud is op de primaire wateren, alsmede op de beschermingszones behorende bij deze primaire wateren, de regelgeving van de Keur van het waterschap van toepassing.

Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing:

 • a. boven of op de tot “primair water” aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
 • bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de watergang en/of de regenwaterbuffer,

met dien verstande, dat:

 • 1. de hoogte ten hoogste 3.50 m mag bedragen.
 • b. ter plaatse van de aanduiding “beschermingszone watergang” mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:
 • bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de watergang en/of de regenwaterbuffer,

met dien verstande, dat:

 • 1. de hoogte ten hoogste 3.50 m mag bedragen.

Lid D. Wijzigingsbevoegdheid:

Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming wijzigen:

 • a. in de bestemming "bedrijfsdoeleinden", ten behoeve van uitsluitend de realisering van een Carnavals-loods, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “wijzigingsbevoegdheid Carnavalsloods” op de plankaart, mits:
 • vooraf gebleken is dat er geen geschikte locatie beschikbaar is op het bedrijventerrein Rode Beek;
 • aangrenzende landschappelijke, natuurlijke en waterhuishoudkundige waarden en belangen, dan wel functies niet onevenredig worden aangetast of in hun mogelijkheden beperkt;
 • de effecten op de omgeving, zoals de belasting van het milieu en het aantal verkeersbewegingen, niet onevenredig zullen toenemen;
 • de bodem, blijkens bodemonderzoek vooraf, niet zodanig verontreinigd is, dat bezwaren bestaan tegen het voorgestane gebruik;
 • vooraf is vastgesteld dat vanuit milieuhygiënisch en visueel-ruimtelijk oogpunt geen bezwaren bestaan tegen de nieuwe functie,
 • op overeenkomstige wijze wordt voldaan aan de regels, zoals deze gesteld zijn in de POL-uitwerking BOM+. Uitgangspunt daarbij vormt het verplicht basispakket; een nulniveau waaraan iedere bouwaanvraag dient te voldoen. Dit basispakket maakt deel uit van de normale vereisten waaraan een bedrijfsvestiging in het buitengebied zich moet houden,

met dien verstande, dat:

 • 1. bij beëindiging van het gebruik door de carnavalsvereniging de loods weer verwijderd dient te worden;
 • 2. bij wijziging voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 21 van deze voorschriften.
 • b. Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure.