direct naar inhoud van Artikel 3 Wijze van meten.
Plan: Buitengebied Onderbanken
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08810000BPLBUI01000-

Artikel 3 Wijze van meten.

Lid A. Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

 • 1. lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
  de buitenwerks (tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren) gemeten afstand;
 • 2. (bouw-)hoogte/nokhoogte van een bouwwerk:
  vanuit het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk, met dien verstande dat bij de berekening van de bouwhoogte van een gebouw schoorstenen, lichtkoepels en dergelijke, aan een gebouw ondergeschikte bouwdelen, buiten toepassing blijven;
 • 3. goothoogte van een bouwwerk:
  vanuit het peil tot aan de druiplijn, de bovenkant van de goot, het boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
 • 4. dakhelling:
  langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
 • 5. oppervlakte van een bouwwerk:
  de buitenwerks gemeten oppervlakte van het op één bouwperceel staande dan wel op te richten gebouw of gebouwencomplex, gemeten op één meter boven peil;
 • 6. inhoud van een bouwwerk:
  de buitenwerks gemeten inhoud van een gebouw boven de afgewerkte begane grondvloer;
 • 7. afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:
  tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend (hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is;
 • 8. bebouwingspercentage:
  het percentage van een bouwperceel dat met gebouwen mag worden bebouwd. Voor zover op de kaart bouwgrenzen zijn aangegeven wordt het bebouwingspercentage berekend over het gebied binnen de bouwgrenzen.

Lid B. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1.50 m wordt overschreden.