direct naar inhoud van Artikel 38 Overgangsbepalingen.
Plan: Buitengebied Onderbanken
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08810000BPLBUI01000-

Artikel 38 Overgangsbepalingen.

Lid A. Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken:

 • a. bouwwerken, welke ten tijde van ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot:
 • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits geen sprake is van het door middel van het systematisch gedeeltelijk vernieuwen of veranderen komen tot gehele vernieuwing of verandering;
 • 2. uitgebreid worden met ten hoogste 10% van de oppervlakte, die bestond op het moment dat het plan ter inzage werd gelegd;
 • 3. na het tenietgaan tengevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de bouwaanvraag geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan.
 • b. het onder a. bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestonden op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan en waarvoor nimmer een bouwvergunning is afgegeven.
 • c. in het kader van de “nieuw voor oud” regeling van de gemeente Onderbanken, mogen binnen de tot “agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurlijke waarden” bestemde gronden, gelegen oostelijke van de kern Schinveld, de Eindstraat ten noorden van Schinveld en de Bouwbergstraat ten zuiden van Schinveld, gedurende een termijn van 2 jaar na het onherroepelijk van kracht worden van het bestemmingsplan, bestaande illegale bouwwerken, daterend van voor 2 mei 1995 van een bouwvergunning worden voorzien, mits deze worden vervangen door nieuwe bouwwerken. Daarbij moet een keuze gemaakt worden uit vooraf, in overleg met Welstand vastgelegde bebouwingstypen c.q. standaardmodellen. Aan de situering en afmetingen van de nieuwe bouwwerken worden voorwaarden gesteld ter verbetering van de gebiedskwaliteit:
 • 1. per perceel mag na gebruikmaking van de regeling “nieuw voor oud” nog slechts 1 gebouw aanwezig zijn; bij de aanwezigheid van meerdere bestaande bouwwerken kan alleen van de regeling gebruik gemaakt worden, als alle bouwwerken worden gesloopt en vervangen door 1 nieuw gebouw;
 • 2. het oppervlak van een gebouw dat kleiner of gelijk is aan 25 m² mag worden vervangen door een gebouw met een maximale oppervlakte van 20 m²;
 • 3. het oppervlak van een gebouw dat groter is dan 25 m² mag ten hoogste 80% bedragen van het oppervlak van de bestaande illegale gebouwen, die door het gebouw worden vervangen, met een maximum van 60 m²;
 • 4. de goothoogte van gebouwen mag ten hoogste 3.00 m bedragen;
 • 5. gebouwen zullen met een kap van ten minste 30° en ten hoogste 45° worden afgedekt.
 • d. het onder a.2. bepaalde is niet van toepassing op binnen het op de plankaart aangeduide gebied “nieuw voor oud regeling van toepassing” via de “nieuw voor oud” regeling gerealiseerde bouwwerken.

Lid B. Overgangsbepalingen ten aanzien van het gebruik:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het plan en dat in strijd is met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.
 • b. het onder a. bepaalde is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.