direct naar inhoud van Artikel 27 Leidingzone bovengrondse leidingen.
Plan: Buitengebied Onderbanken
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08810000BPLBUI01000-

Artikel 27 Leidingzone bovengrondse leidingen.

Lid A. Doeleindenomschrijving:

de op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van hoofdtransportleidingen, in de vorm van een bovengrondse hoogspanningslijn, met een strook van 20 m ter weerszijden, zoals aangeduid op de plankaart,

met daaraan ondergeschikt de andere aan de gronden gegeven bestemmingen.

Lid B. Gebruik van de grond voor bebouwing:

op de tot "leidingzone bovengrondse leidingen" aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:

  • bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitende ten dienste van deze bestemming, zoals hoogspanningsmasten.

Lid C. Werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist:

het is verboden op of in de tot leidingzone bovengrondse leidingen aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de in artikel 7 beschreven werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

Lid D. Vrijstellingsbevoegdheid:

Burgemeester en Wethouders kunnen, gehoord de leidingbeheerder, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. ten behoeve van het oprichten van bouwwerken welke ter plaatse conform de op de plankaart aangegeven bestemming mogen worden opgericht,mits:

- geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de energievoorziening. Daartoe wordt vooraf advies ingewonnen bij de leidingbeheerder.