direct naar inhoud van Artikel 10 Natuur (N)
Plan: Stadhouderspark Vught
Status: geconsolideerde versie
Plantype: ex art. 10 WRO uitwerking
IMRO-idn: NL.IMRO.08650000vghBPshpVG01-

Artikel 10 Natuur (N)

10.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor ‘Natuur’ (N) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

 • a. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. park, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘park’ op de plankaart;
 • d. extensieve dagrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘extensieve dagrecreatie’ op de plankaart
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
10.2 Bouwvoorschriften
10.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn uitsluitend toegestaan ten behoeve van het park, ter plaatse van de aanduiding ‘park’ op de plankaart.
 • b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
10.3 Vrijstelling

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen om de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘extensieve dagrecreatie’ op de plankaart te gebruiken als evenemententerrein.

10.4 Aanlegvergunning
10.4.1 Verbodsbepaling

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten van grond van meer dan 100 m³ of op een diepte van meer dan 60 cm onder maaiveld een en ander voor zover geen vergunning vereist is in het kader van de Ontgrondingswet;
 • b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een reeds bestaande drainage;
 • c. het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
 • d. het vellen van bos;
 • e. het verwijderen van landschapselementen die ten tijde van het van kracht worden van het plan aanwezig waren;
 • f. het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer dan 100 m² anders dan een bouwwerk;
 • g. het aanleggen en/of verharden van wegen, fiets-, wandel- en ruiterpaden.
10.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 10.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming; reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
10.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 10.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurlijke waarden.